Centro Faggio Kft.

Korlátolt Felelősségű Társaság

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 1. PREAMBULUM

 A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Centro Faggio Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) termékeit és a szolgáltatásait igénybe vevő megrendelő (a továbbiakban: Ügyfél/Megrendelő)(Társaság és Ügyfél/Megrendelő a továbbiakban együtt: Felek) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A Társaság szabvány és egyedi beltéri ajtók, beltéri és kültéri bejárati ajtók, valamint azok tartozékai, továbbá hideg.- és meleg burkolatok (továbbiakban: Termék, vagy Termékek) forgalmazásával, illetve ajtók esetében azok beépítésével (továbbiakban összefoglalóan: Szolgáltatás) foglalkozó gazdasági társaság. A tevékenysége körében nyújtott termékek és szolgáltatások egyrészről a kereskedelmi forgalom számára nyitva álló Centro Casa néven működő, a 1121 Budapest, Törökbálinti út 15.sz alatti üzlethelységében (továbbiakban: Üzlethelyiség) személyesen, másrészről a www.centrocasa.hu honlapon (továbbiakban: Honlap) elérhetőek el.

 1. A TÁRSASÁG ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Cégnév: Centro Faggio Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. épület 1/2

Telephely (üzlethelyiség): Centro Casa Bemutatóterem 1121 Budapest, Törökbálinti út 15.

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartási szám (cégjegyzékszám): Cg.01 09 964407

Adószám: 23410888-2-43

Törvényes képviselő: Szuhai László ügyvezető

Telefon: +36 30 787 2074 e-mail: info@centrocasa.hu

Web: www.centrocasa.hu nyitva tartás:

Hétfő: 10:00–18:00

Kedd: 9:00–17:00

Szerda: 8:00–16:00

Csütörtök: 10:00–18:00

Péntek: 10:00–18:00

Szombat: 9:00–13:00

Vasárnap: zárva

 1. AZ ÁSZF HATÁLYA

Az ÁSZF hatálya – attól eltérő egyértelmű írásbeli megállapodás hiányában – a Társaság által értékesített valamennyi Termék, illetőleg Szolgáltatás tárgyában megkötött minden jogügyletre kiterjed.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálybalépésekor a Társaság termékkínálata beltéri ajtókból, beltéri és kültéri bejárati ajtókból, technikai ajtókból, kilincsekből, hideg és meleg burkolatokból áll.

Az Ügyfél bármely Termék megvásárlásával, illetőleg Szolgáltatás igénybevételével a jelen ÁSZF- et magára nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri el.

 1. A VÁSÁRLÁS MENETE

Az Ügyfél a Társaság Üzlethelyiségében, illetőleg a Honlapon keresztül vásárolhat a Társaság által értékesítésre kínált Termékekből, mely jogügylet a Ptk. 6:215. §-ban meghatározott adásvételnek minősül, így a Társaság a Termék tulajdonjogának átruházására, az Ügyfél pedig a vételár megfizetésére és a Termék átvételére köteles.

A Társaság a termék tulajdonjogát a teljes vételár kiegyenlítéséig fenntartja.

A Társaság az Ügyfél részére minden esetben részletes írásbeli ajánlatot készít. Az ajánlat minden esetben az Ügyfél által megadott paraméterek figyelembe vételével készül, mely tartalmazza a pontos műszaki tartalmat, így különösen a megrendelt Termékek típusát, méretét, színét, mennyiségét, egyéb jellemzőit, a szállítási határidőt és a kiszállítás költségét, a vételárat és a fizetési feltétel­eket, valamint – ha az Ügyfél azt kéri – az Társaság általi beépítés költségét.

Amennyiben az ajánlat másként nem rendelkezik, úgy az ajánlati kötöttség ideje a keltétől számított 8 naptári nap.

Az Ügyfél az ajánlatot az azzal való egyetértést kifejező írásbeli jognyilatkozatával fogadja el, oly módon, hogy az árajánlatot, saját kezűleg – jogi személy esetében a feljogosított képviselője által – aláírja, avagy a Társaság email címére félre nem érthető módon, ilyen lényegi tartalommal elektronikus üzenetet küld. Amennyiben az Ügyfél meghatározott időtartamon belül e-mailen keresztül visszaigazolja Társaság részére az ajánlatban foglaltak – módosítás nélküli – elfogadását, úgy a Felek között az ajánlatban foglaltak megrendelésére vonatkozóan a szerződés létrejön. Az Ügyfél az előleg megfizetésével egyidejűleg az árajánlatban szereplő feltétel­eket, műszaki tartalmat elfogadja, az abban részletezett termékeket megrendeli, ezt követően utólagos módosításra, változtatásra lehetőség nincs.

Az Ügyfél által elfogadott végleges árajánlat minden egyéb írásos vagy szóbeli változtatást felülír és helyettesít.

Amennyiben az Ügyfél az ajánlat módosítását kezdeményezi, a Felek álláspontjainak egyeztetése, az ajánlat módosítása és annak elfogadása után kerülhet sor az új ajánlatban foglaltak alapján a megrendelés leadására. Az ajánlat módosítása kizárólag írásban történhet, a felek egybehangzó nyilatkozata alapján.

Az Ügyfél a megrendelés aláírásával egyben elismeri, hogy a megrendelésben szereplő Termékek paramétereiről megfelelő és eleg­endő tájékoztatást kért és kapott a Társaságtól.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság a Termékek megrendelését a megrendelt Termékek bruttó ára 50%-ának előleg jogcímén történő megfizetését (bankszámláján való jóváírását) követően indítja el, így késedelmes fizetés esetén a teljesítési határidő a ké­sedelem időtartamával automatikusan meghosszabbodik.

Az el nem fogadott ajánlat/módosított ajánlat a felek között jogviszonyt nem hoz létre, arra semmiféle igény nem formálható.

Az ajánlat kizárólag az abban tételesen felsorolt és feltüntetett termékekre és szolgáltatásokra terjed ki. Az ajánlat kizárólag akkor terjed ki szállításra, szerelésre, illetőleg beépítésre, amennyiben az az ajánlatban egyértelműen feltüntetésre került.

Az ajtókat illetően az ajánlat minden esetben az alábbi feltételekkel kerül kiadásra: az ajtótokok beépítéséhez falkáva szükséges; az utólagos kőműves javítás az Ügyfél feladata és költsége; a nyílászárók beépítésére vonatkozó díjak a takarások költségét, fes­tés, kőműves és egyéb szakipari munkákat nem tartalmazzák.

Az ajánlat tartalma eltérhet az ajánlatkérés alapjául szolgáló konszignációtól, így annak elfogadása előtt műszaki egyeztetés szükséges.

Az ajánlatban megadott várható gyártási határidő nem egyezik meg a termék beépítésének időpontjával.

A Társaság a mindenkori árváltoztatás jogát fenntartja.

A Társaság nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért. Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül különösen:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár
 • az olyan esetek, amikor nyilvánvaló, hogy a Termék nem az igazolható piaci áron került feltüntetésre és a Társaság nem kedvezménnyel értékesíti a (pl.: nyilvánvalóan elírt ár)

Hibás ár feltüntetése esetén a Társaság felajánlja a Termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ bir­tokában az Ügyfél eldönteni jogosult, hogy megrendeli valós áron a Terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül eláll a megrendeléstől.

Előfordulhat, hogy egyes termékek gyártása megszűnt. Erre tekintettel a Társaság fenntartja a jogot a már visszaigazolt megren­delések visszautasítására részben, vagy egészben, felajánlhatja továbbá más hasonló Termékkel való helyettesítést. Részben történő teljesítésre, illetőleg más Termékkel való helyettesítésre kizárólag az Ügyfél egyértelmű előzetes elfogadása esetén kerülhet sor. Amennyiben a megrendelés visszautasításra kerül, de a vételárat az Ügyfél már megfizette, részére az összeg 5 munkanapon belül hiánytalanul visszajár. Részben történő teljesítés, illetőleg más Termékkel való helyettesítés esetén a felek az árkülönbözetet 5 munkanapon belül elszámolják egymással.

 1. HELYSZÍNI FELMÉRÉS ÉS BEÉPÍTÉS AJTÓ RENDELÉS ESETÉN

Megrendelés előtt a Társaság javasolja az általa elvégzett helyszíni felmérést. A felmérés nélkülözhetetlen feltétele a végleges padló- és falburkolatok megléte, függetlenül attól, hogy új beépítésről vagy nyílászáró cseréről van szó. Amennyiben felméréskor a végleges burkolatok nincsenek elhelyezve, az Ügyfél nyilatkozik az utólagosan elhelyezésre kerülő burkolatok méreteiről, a falnyílás esetleges módo­sulásáról, de ezzel a felelősséget is vállalja az Ügyféllapon rögzített falnyílásméretek kialakításáért.

Amennyiben a Társaság részéről helyszíni felmérés nem történik, úgy az Ügyfél a megrendeléssel elismeri, hogy az általa megadott és a megrendelésben szereplő Termék méretei, mennyiségi egységei pontosak, beszerzését a Társaság megkezdheti, melyre vonatkozóan a Társaságnak utólagos reklamációt nem áll módjában elfogadni. Az Ügyfél által megadott méretekért, nyitásirányokért a Társaság felelősséget nem vállal.

Amennyiben az ajtók méretét az Ügyfél pontatlanul adta meg, avagy – ha a felmérést a Társaság végezte – a munkaterület (így különösen a falnyílások mérete) megváltozik és ezért a beépítés nem, vagy jelentős pótmunkával végezhető csak el, úgy az ebből eredő felelősség, illetőleg kár teljes egészében az Ügyfelet terheli. A pótmunkával kapcsolatos költségekről és a vállalási határidőről a Társaság tájékoztatja az Ügyfelet, aki ezt követően jogosult pótmunka megrendeléséről dönteni.

Amennyiben a felmérést a Társaság végezte és a kiszállított Termék nem felel meg az ajánlatban foglaltaknak, úgy Társaság köteles a kijavítást (árucserét) a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 12 héten belül elvégezni. A kijavítással (árucserével) kapcsolatos valamennyi költség a Társaságot terheli, – a kijavításra (árucserére) nyitva álló, itt meghatározott határidőn belül történő teljesítés esetén – azonban a Társaság minden egyéb felelősségét (különösen, de nem kizárólagosan kártérítési, kártalanítási, kötbérfizetési kötelezettség, stb.) teljes egészében kizárja. Az esetlegesen felmerülő gyártási nehézségek miatt a Társaság egy alkalommal jogosult a kijavítási (árucsere) határidőt meghosszabbítani.

Abban az esetben, amennyiben az Ügyfél a beépítéshez szükséges, előre egyeztetett átalakítási munkálatokat nem vagy részben készítette el, vagy a kivitelezés során előre nem várt módosítások történtek, melynek folyományaként a már legyártott és leszállított ajtók esetében a beépítés csak átalakításokkal vagy pótmunkákkal oldható meg, az Ügyfelet tájékoztatni kell az átalakítás vagy pót­munkák költségéről még a beépítés előtt, a tájékoztatás elmaradásából származó kárért a Társaság nem felel. Ügyfél a költségeket (amennyiben a helyszínen megoldható) a munkalapon rögzítve, aláírásával elfogadja. Amennyiben az átalakítás a helyszínen nem megoldható, úgy az Ügyfél egy ajánlatot kap, amelynek elfogadásával indítható a pótmegrendelés. A továbbiakban ez nem képezheti vita tárgyát.

A pótmunkák díjszabása minden esetben egyedi ajánlat alapján kerül meghatározásra.

Külön megegyezés, árajánlat alapján a Társaság vállalkozik az elkészült nyílászáró szerkezetek helyszíni beépítésére is. Az ajánlat a beépítés árát abban az esetben tartalmazza, ha az egyértelműen feltüntetésre kerül az írásos ajánlatban, és az Ügyfél ezen igényét jelezte Társaság felé. Az Ügyfél a megrendelés aláírásával elismeri, hogy a megrendelésben szereplő Termékek beépítéséről, annak várható határidejéről és egyéb részleteiről megfelelő és elegendő tájékoztatást kapott a Társaságtól.

A beépítés a Társasággal előre egyeztetett időpontban történik a Társaság által biztosított szakember igénybevételével. A nyílászárók rögzítése a falazási munkákat követően, a Termék típusától függő vakolási és burkolási munkafázisban, termékspecifikus rögzítéssel történik, nyílás kialakítás, helyszíni javító jellegű kőműves és egyéb szakipari munkák nélkül. Beépítés előtt a helyiséget jól ki kell szellőztetni, hogy a levegő páratartalma ne haladja meg az előírt mértéket (55%).
A Társaság felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy az általa forgalmazott utólagos elhelyezésű belső ajtók típusába tartozó Termékeket kizárólag az építkezés utolsó fázisában, a teljes szerelvényezés, a padló- és falburkolatok és a festés elkészülte, valamint a falszerkezetek teljes kiszáradása után építhetőek be.
A Társaság szintén felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy a szerelés időpontját érdemes a szakipari munkák elkészülte utánra időzíteni, így az Ügyfél megvédheti nyílászáróját az esetleges sérülésektől, deformálódásától. Ha ugyanazon a munkaterületen egyidejűleg vagy egymást követően több vállalkozó tevékenykedik, a munkák gazdaságos és összehangolt elvégzésének feltételeit az Ügyfél köteles megteremteni. Amennyiben a beépítés során ugyanazon a munkaterületen egyidejűleg, illetve egymást követően több vállalkozó tevékenykedik, a Termék(ek)ben keletkező sérülésekért a Társaság felelőséget nem vállal, és kárigény nem támasztható.

A Társaság kifejezetten felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy tapasztalatai szerint a különböző szakmák mesterei által levett, újra felrakott ajtólapok és takarólécek a szakszerűtlen kezelés és hanyag anyagmozgatás miatt gyakorta megsérülnek. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben az Ügyfél, vagy az általa megbízott építőipari szakemberek szakszerűtlen kezeléséből adódóan a termékek sérülnek, úgy a Társaság ezek cseréjét kizárólag új megrendelés keretében tudja biztosítani.

A beépítés egyszeri kiszállásra értendő. Abban az esetben, ha az Ügyfélnek felróható okból a beépítés/telepítés nem végezhető el az előre megbecsült időtartamon belül, avagy, ha a beépítést követően az Ügyfélnek (avagy az általa megbízott egyéb alvállalkozóknak) felróható okból a beépített állapot megváltoztatásra kerül, úgy a Társaság az újbóli munkavégzést külön kiszállási díjhozköti. A beépítési díj tartalmazza a rögzítéshez szükséges anyagdíjat, a szerkezetek szakszerű rögzítését és szükség szerinti beszabályozását, a kilincsek felrakását és a tartozékok átadását vagy kérésre felhelyezését. Nem tartalmazza a nyílások alakításának, bontásának díját, illetve a borítás és a fal közötti hézagok szilikonos kitöltését. A termékek helyszíni telepítése építőipari szakmunka. A beépítéskor véletlenszerűen keletkező esetleges károkozások nem képezhetik reklamáció és egyéb későbbi kártérítési igény alapját.

Abban az esetben, ha a Társaság a beépítés helyszínén azt tapasztalja, hogy a feltételek nem megfelelőek, illetve a rögzítettektől eltérő körülményeket tapasztal és ezért a munkálatokat nem tudja szakszerűen elvégezni, úgy a Társaság a beépítést – jegyzőkönyv felvétele mellett – megtagadhatja.

Beépítést követően Megrendelő köteles a munkát Teljesítési jegyzőkönyv aláírásával átvenni, amennyiben ez nem történik meg, a beépítést hibamentesnek tekintjük, utólagos reklamációra lehetőség nincs.

A Társaság alvállalkozó igénybevételére jogosult. Az alvállalkozó kiválasztásáról a Társaság határoz és vele saját elhatározása szerint, de saját felelősségére és kockázatára köt szerződést. A Társaság a jogosan igénybe vett alvállalkozóért ugyanúgy felel, mintha a munkát saját maga végezte volna el, valamint felelős minden olyan kárért, mely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem követ­kezett volna be.

 1. FIZETÉSSEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
A Termékek megrendelését – a felek ettől eltérő írásbeli megállapodása hiányában – a Társaság a megrendelt Termék(ek) bruttó ára 50%-nak megfelelő összegű előleg megfizetését (bankszámláján való jóváírását) és a teljes műszaki tartalom tisztázását követően kezdi meg. Az előlegről a Társaság választása szerint vagy előlegszámlát, vagy díjbekérőt állít ki. Pénztári befizetés esetén az Ügyfél a megrendeléssel egy időben köteles az előleget a Társaság részére megfizetni, átutalás esetén az előleg megfizetésének határideje a megrendelés leadásától számított 3 munkanap.

Abban az esetben, ha az Ügyfél az előleg megfizetésével késedelembe esik, és a Ügyfél a Társaság írásbeli felszólításától számított további 3 napon belül sem fizeti meg az előleget, úgy a Társaság jogosult a szer­ződéstől elállni és megtagadni a szerződés teljesítését.

A szerződéses összeg fennmaradó részét a Társaság által kiküldött végösszeg díjbekérőn szereplő fizetési határidőig köteles az Ügyfél a megküldött számla/díjbekérő alapján megfizetni. Az Ügyfél részére történő átadás feltétele a vételár fennmaradó 50%-nak megfizetése. A végösszeg díjbekérője egyben a rendelés tartalmának készre jelentése.

A Társaság a teljesítést kizárólag a vételár hiánytalan kiegyenlítését (bankszámláján való jóváírását) követően kezdi meg.

Banki átutaláshoz szükséges adatok:

Kedvezményezett bankja: Unicredit Bank Hungary Zrt.

Kedvezményezett neve: Centro Faggio Kft.

Kedvezményezett számlaszáma: 10918001-00000126-50160007

Késedelmes fizetés esetén a Társaság a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult. Amennyiben az Ügyfél gazdálkodó szervezetnek minősül, úgy a Társaság a Ptk. 6:155. §-ban meghatározott mértékű vállalkozások közötti késedel­mi kamatot, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényben megjelölt behajtási költségátalányt jogosult érvényesíteni. Fizetési késedelem esetén a kamatszámítás kezdő időpontja az esedékességi idő lejártát követő első nap.

A vételár hátralék 60 napon túli ki nem egyenlítése esetén a Felek között létrejött szerződés automatikusan megszűnik, a Társaság jogosult a szerződésben foglalt termékek továbbértékesítésére.

A vételár teljes kifizetéséig a Termék a Társaság tulajdonában marad. Ha a Termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – az Ügyfél birtokába kerül, köteles azt haladéktalanul visszaszolgáltatni.

 1. ÁTVÉTEL ÉS SZÁLLÍTÁS

A vásárolt Termékek átvétele – az Ügyfél választása szerint – történhet személyesen az Üzlethelyiségben (és/vagy a Társaság külső raktárában), avagy kiszállítás útján az Ügyfél által megadott címre. A Társaság térítés ellenében vállalja az általa forgalmazott Ter­mékek helyszínre szállítását, a vételár a kiszállítás és beépítés díját nem tartalmazza.

Ügyfél kötelezettséget vállal, hogy a terméket a készre jelentéstől számított 5 munkanapon belül, a Társasággal előre egyeztetett időpontban és helyszínen átveszi.

A Termékek átadás-átvétele a teljes, rendelés szerinti vételár, és díj (Termék és Szolgáltatás) megfizetését követően történik. Ügyfél és Társaság az átadás-átvételkor mennyiségi és minőségi szemrevételezést tart, melyről szállítólevél, és/vagy jegyzőkönyv készül. A dokumentumok aláírásával a Termék mennyiségi- és minőségi átvétele megtörténik, Ügyfél elismeri, hogy a Termék sérülésektől mentes, és mindenben megfelel a rendelésben foglalt tartalomnak. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az aláírást követően mennyiségi vagy minőségi reklamációt Társaság nem fogad el
A kiszállítás költségéről Társaság előzetes ajánlatban Ügyfelet tájékoztatja. A szállítás díja egyszeri alkalomra vonatkozik. Amen­nyiben Ügyfél kérésére, vagy mulasztásából a szállítás nem egy ütemben, hanem több részletben, többszöri alkalommal történik, úgy Ügyfél köteles Társaság részére a többlet kiszállítás díját megfizetni.

Ügyfél köteles gondoskodni a szállítási címen parkolási lehetőségről az átadás-átvétel időtartamára.

A címre szállítási szolgáltatás díja tartalmazza a termékek kézi lerakodását a szállító jármű közvetlen közelébe, legfeljebb a rendelt szállítási cím kapujáig. Nem tartalmazza azonban a Termékek épületen belülre behordását, széthordását, pinceszintre lehordást, valamint a termékek különleges mozgatásának költségeit.

Amennyiben átvételkor a Termékkel mennyiségi, minőségi hiba merül fel, köteles Ügyfél az átadás során az átvétel igazoló doku­mentumokon írásban rögzíteni és fényképekkel dokumentált írásbeli bejelentést tenni az info@centrocasa.hu e-mail címen. Ellen­kező esetben az átadás-átvétel után Társaság reklamációt nem fogad el.

Amennyiben átadás-átvételkor egyértelműen bizonyítható, hogy a Termék vagy a csomagolása sérült, és a sérülés a Termék átadás-átvételét megelőzően keletkezett, a Termék cseréjét Társaság díjmentesen biztosítja. Az átadás-átvételt követően Társaság a sérülésekért nem vállal felelősséget.

Az Ügyfél köteles az egyeztetett időpontban az átvételről gondoskodni. Ennek elmaradása sikertelen kézbesítésnek minősül, mely esetben az újbóli kiszállítás díjköteles.

Abban az esetben, ha a Terméket az Ügyfél az egyeztetett időpontban nem vette át, avagy a készre jelentett Termék azért nem kerül kiszállításra, mert az Ügyfél a fennmaradó vételárhátralék megfizetését elmulasztja, illetve ha a Társaság által beépítendő Terméket azért kellett visszaszállítani, mert a munkaterület munkavégzésre nyilvánvalóan alkalmatlan volt és az Ügyfél a helyszíni tárolást nem tudta megoldani, úgy a Társaság a Termékeket saját raktárában tárolja az Ügyfél költségére és felelősségére. A tárolási díj mértéke burkolatok esetén bruttó 10.000 Ft/raklap/nap, ajtók esetén bruttó 10.000 Ft/ajtó+tok/nap.

Tárolási díj felszámítása esetén a Társaság a Termék kiszállítását a tárolási díj előzetes megfizetéséhez kötheti.

Amennyiben a tárolási költség az Ügyfél által már teljesített vételárat meghaladja, úgy ezt követően a Társaság a Termékkel szaba­don rendelkezni jogosult (pl.: megsemmisítheti, más részére értékesítheti, stb.). 365 napot meghaladó tárolás esetén – amennyiben az Ügyfél által már teljesített vételárat az nem haladja meg – a Társaság a szerződést meghiúsultnak tekinti és a vételár, valamint a tárolási költség különbözetének megfelelő mértékű kötbért számít fel, egyidejűleg a Társaság a Termékkel szabadon rendelkezni jogosult (pl.: megsemmisítheti, más részére értékesítheti, stb.).

Amennyiben az ügyfél a Termék elszállításáról saját maga gondoskodik nyitott teherautón, esetleg nyitott utánfutón és a tető csomagtartón történő termék elszállítás esetén a garancia érvényét veszíti.

 1. TELJESÍTÉS LEHETETLENNÉ VÁLÁSA

A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél késedelem nélkül köteles a másik felet értesíteni. Az értesítés elmulasz­tásából eredő kárt a mulasztó fél köteles megtéríteni a másik fél részére.

Abban az esetben, ha a lehetetlenné válás oka a Társaság érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt.

Amennyiben a lehetetlenné válás oka az Ügyfél érdekkörében merült fel, a Társaságot az Ügyfél által kifizetett Előleg vagy a Termékek teljes vételára megilleti, melyet nem köteles visszatéríteni az Ügyfél részére.

Ha a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a Társaságot az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg.

 1. GARANCIA

A Társaság garanciális igényt csak érvényes szerződés, vagy megrendelés alapján fogad el, a számla és a jótállási jegy bemutatásával.

A Társaság minden általa forgalmazott termékre a törvényben előírt jótállási és szavatossági kötelezettséget vállalja. A szakszerűtlen beépítés és karbantartás, idegen eredetű javítás, beavatkozás, változtatás esetén a Társaság mentesül a szavatossági felelősség alól.

A kellékszavatosság körében a Társaság által forgalmazott Termékek minőségi követelménye, mint törvényes kellék tekintetében a Termékekhez tartozó garanciajegyen, illetve gyári műszaki táblázatban feltüntetett szabványok, műszaki paraméterek az irán­yadók, amelyet Felek a szerződés részének tekintik. Ennek alapján nem minősül hibás teljesítésnek, amennyiben a Termék a gyári műszaki paramétereknek, illetve a szabványban előírt követelményeknek megfelel.

Az ajtókra vonatkozóan a hatályos minőségi követelménynek az alábbi szabványoknak való megfelelés tekintendő:

 • A magasság, szélesség, vastagság és derékszögűség szerinti osztályba sorolás az MSZ EN 1529:2001 szabvány követelményei alapján 1. osztály
 • A helyi és általános síklapúság szerinti osztályba sorolás az MSZ EN 1530:2001 szabványkövetelményei alapján 1. osztály
 • A nem szerkezeti, hőre lágyuló műanyag faragasztó anyagok osztályozása szerinti osztályba sorolás az MSZ EN 204:2002 szabvány követelményei alapján 1. osztály

A Társaság jótállási és szavatossági igények bejelentését kizárólag írásban az info@centrocasa.hu e-mail címen fogad, a hibákról készül fotók csatolásával.

Minőségi kifogás esetén a Társaság 30 munkanapon belül szakembert küld a hiba elhárítására. Jogtalan hibabejelentés esetén a Vevő köteles a Szállítónak a kiszállással kapcsolatos költségeit megtéríteni.

A garanciális idő az átadás napjával indul. Az áru az átvétellel véglegesen és fenntartás nélkül elfogadottnak tekintendő, a ki­fogásokat haladéktalanul (24 órán belül) az Ügyfélnek írásban kell jeleznie. Ellenkező esetben a Társaság úgy tekinti, hogy az Ügyfél elfogadta és kifogástalannak minősítette az árut.

Amennyiben az Ügyfelet terhelő körülményekből eredően nem tud 1 héten belül gondoskodni a Termék átvételéről és elszállításáról, a kockázatviselés kezdete az áru készre jelentésének időpontja. A fentiek értelmében a Társaság kizárólag súlyos gondatlanságból adódó károsodásokért felel.

Alapvető garanciális feltételek az ajtókra vonatkozóan:

Ajtók esetén a garancia érvényesítéséhez szükséges a termékhez csomagolt garancia füzet, annak hiányában a Termék elveszti a garanciát

A Társaság a nem általa végzett szállítás és telepítés során keletkező, valamint a nem megfelelő telepítési körülményekből adódó jótállási és szavatossági igényeket kizárólag a gyártási- vagy anyaghibák vonatkozásában fogadja el.

A garancia nem tartalmazza továbbá:

 • a helytelen szállítási vagy tárolási körülmények által okozott mechanikai sérüléseket és külső hibákat
 • a helyiség, ahová a terméket szerelték, túlzott nedvességtartalma miatt keletkezett elszíneződéseket, duzzadásokat.
 • természetes fa vagy fafurnér borítású ajtók esetén az anyag sajátos jellegéből származó színvariációkat, csomókat vagy textúrákat
 • nem megfelelő tisztítószerek használatából eredő károsodásokat (pl. maró hatású vegyszer használata)
 • ragasztószalag használatával okozott rongálásokat
 • a termék helytelen vagy gondatlan használatából eredő meghibásodásokat
 • a termék használatával járó természetes elhasználódást

Eltérések a termék színezetében, rajzolatában: az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a furnéros ajtóknál az anyag alapja a fa, egy természetesen létrejött termék, ezért a bemutatott mintatermék és a leszállításra kerülő késztermék között rajzolati és színbeli különbségek lehetségesek. A bemutatott késztermékek, szín- és pácminták az időbeli különbségek (érés), valamint az eltérő furnér kötegek, fafajták felhasználása miatt kizárólag tájékoztató jellegűek, a szín és struktúra eltérések nem képezhetik reklamáció tárgyát.

A nem a Társaság által beépített termékeknél kizárólag szakember általi (asztalos) szakszerű beépítés esetén vállal a Társaság garanciát. Az Ügyfélnek a beépített termékek esetén hiba bejelentéssel együtt a beépítő kivitelezői nyilatkozatát is feltétlenül el kell küldenie, amely a garancia kezelésének előfeltétele.

Fentiek alapján a Társaság mentesül a jótállási, illetve szavatossági felelősség alól, amennyiben a hiba oka a Megrendelő tevéke­nységére, Termék nem rendeltetésszerű használatára, Megrendelő általi szakszerűtlen elszállítására, Megrendelő által megbízott harmadik személy általi szakszerűtlen beépíttetésre, a karbantartás nem, vagy hiányos elvégzésére vezethető vissza, továbbá, ha a Megrendelő a Terméket nem megfelelő körülmények közé építi, vagy építteti be. A Társaság mentesül a kötelezettségi felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a megrendelésben foglaltak szerződésszerű teljesítés után keletkezett.

Amennyiben a hiba jellege megengedi, akkor a javítás az Ügyfélnél történik.

Az Ügyfél részére rendelkezésre bocsátandó beépítési, használati és karbantartási útmutatót a jelen ÁSZF 1. 2. és 3. számú melléklete tartalmazza.

 1. ADATKEZELÉS

A személyes adatok kezelése a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések maradéktalan betartása mellett, azoknak megfelelően történik.

Személyes adatok harmadik félnek történő átadása kizárólag az adatkezelési és adatvédelmi szabályzatnak megfelelően történik.

A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései érvényesek. A szerződő felek elfogadják a Társaság székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.

A Centro Faggio Kft. Általános Szállítási Feltételeit elolvastam, annak tartalmát megismertem, és mint akaratommal mindenben megegyezőt, magamra nézve kötelezőnek elfogadom, és a számla átvételével jóváhagyólag igazolom.

Budapest, 2020. 08. 13.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

BELTÉRI AJTÓK RENDELTETÉSE, BEÉPÍTÉSE, HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁS SZABÁLYAI

 

 1. Fajtájuktól függően, az ajtók a következő falakban található épületnyílások zárására alkalmasak:
 • hozzávetőlegesen azonos hőmérsékletű és nedvességtartalmú tereket elválasztó beltéri falak,
 • kissé eltérő hőmérsékletű és nedvesség tartalmú helyiségeket elválasztó beltéri falak (lakás és lépcsőház között),
 • lakóteret-és kültérit elválasztó külső falak,
 1. A beltéri ajtó használata olyan lakó – vagy más helyiségekben ajánlott, ahol nem szükséges speciális műszaki paraméterekkel bíró vagy különleges célra készült ajtók használata, a nálunk honos éghajlati viszonyok mellett (30-60 % relatív páratartalom).
 1. A beltéri ajtókat nem célszerű felszerelni 60%-nál nagyobb páratartalommal rendelkező helyiségekben pl. fürdőszoba, mosóhelyiségek, szaunák, fürdők stb.
 1. A megfelelő ajtó kiválasztását, a szükséges falkávák felmérését, a beépítést javasoljuk szakképzett, autorizált szakemberre bízni.
 1. A beépítés előtt győződjön meg arról, hogy a leszállított termékek:
 • mennyisége és fajtája megegyezik a megrendelésben és a számlán szereplő tételekkel
 • nem sérült-e a termék az eredeti csomagolással védett részeken
 • amennyiben hiányosságot, esetleg hibát észlel, ne kezdje el az összeszerelést, mert az összeszerelt tok, illetve a beépített ajtó cseréje már nem lehetséges
 1. A beltéri ajtók beszerelését csak olyan helyiségekben végezze, ahol már elvégezték a falak összes utómunkálatait (festés, tapétázás, csempézés). Az utómunkálatokat a falnyílások széléig kell elvégezni.
 1. Vizes, illetve olyan helyiségek esetén ahol a padlótisztítást nedvesen kell végezni célszerű a tok-padló találkozási pontját színtelen szilikon tömítéssel ellátni.
 1. Az ajtószárny furatok méretéhez, hozzáillő rozettás vagy címes kilincset kell használni.
 1. Az ajtókat és ajtótokokat vízszintes helyzetben kell tárolni és szállítani, egymáson maximum 10 sor magasságig, papírral elválasztva az egyes sorokat egymástól.
 1. A terméket raktározni és tárolni csak száraz, fűtött és alacsony nedvességtartalmú helyiségekben szabad. Semmilyen esetben sem szabad a terméket befejezetlen épületekben, nedves pincében vagy garázsban tárolni.
 1. Alapozó festékkel kezelt ajtókat beépítés után a vásárló költségére azonnal el kell látni végleges felső festék réteggel.
 1. Minden fémtok, kivéve az állítható tok, standard színekben, alapozó réteggel fedve érhető el.
 1. Amennyiben a termék felső festék rétege vízben oldódó lakkal van lefestve, ez a felület használat során idővel elkophat, kevésbé lesz dörzsálló, megfakul, megsárgul stb.
 1. Az ajtók PN EN 1530:2001; PN EN 1529:2001 szabványok szerint készültek, amelyek a megengedett méretbeli eltérések mértékét szabályozzák
 1. A beltéri és kültéri ajtók gyártása során olyan ragasztóanyagok kerültek felhasználásra, amelyek D3 és D4 (PN EN204:2002 szerint) tartóssági osztály követelményeinek felelnek meg.
 1. A fából vagy imitált faanyagokból készült termékek felületét bútorápoló-és konzerváló szerekkel vagy nedves kendővel kell tisztítani. A beltéri ajtókat ne tegyük ki közvetlen víz hatásának.
 1. A nem megfelelően fűtött, magas nedvességtartalmú vagy nem kellő szellőztetési lehetőséggel rendelkező helyiségekben fém termékek felületein vízgőz kicsapódás jelentkezhet, de ez nem ok a reklamációra, a probléma könnyen megszüntethet a helyiség megfelelő szellőztetéssel.
 1. Nagy forgalmú helyiségekben pl. középületekben, nem javasoljuk a festett réz kilincsek használatát.

Centro Casa Bemutatóterem

1121 Budapest, Törökbálinti út 15.
tel. +36 30 9548912
www.centrocasa.hu

2.SZÁMÚ MELLÉKLET

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ KERÁMIA ÉS GRES BURKOLÓLAPOKHOZ

Kérjük, hogy a tájékoztatót – a burkolóanyag lefektetése előtt – figyelmesen olvassa el!

A kerámia lapok követelményét nemzetközi, Európai Szabványok határozzák meg, e szabványok számát (jelzetét) és a burkolólapok – vételhez szükséges – legfontosabb tulajdonságait minden gyártó a csomagoláson feltünteti.

 

KOPÁSÁLLÓSÁGI TULAJDONSÁGOK:
A kerámia burkolóanyagok kopásállósági szempontból PEI II, III, IV, V, fokozatba sorolhatók. Vásárlás előtt győződjön meg, hogy a kiválasztott lapok kopási tulajdonsága megfelel-e a burkolat követelményének.
Az egyes kopási osztályok lapjait a következő burkolatokhoz javasoljuk:

PEI II. Könnyű igénybevételhez. E lapokat a lakások kopásának kevésbé kitett külső és belső felületeihez javasoljuk, ahol a puha talpú lábbeli használata biztosítható. /pl: fürdőszoba/

PEI III. Közepes igénybevételhez. E lapokat a lakások belső burkolataira javasoljuk, ahol koptató szennyeződésektől a felületet. pl. fürdőszoba, tusoló, szoba (kivétel: szálloda, kórház)

PE IV. Erősebb igénybevételhez. E lapokat a lakások kopásának jobban kitett burkolataihoz, ill. kisebb közösségi terek burkolásához is javasoljuk pl. lakótér, konyha, folyosó, előszoba, iroda, kórház, szálloda.

PE V. Erős igénybevételhez. E lapokat a külső és belső burkolatokhoz javasoljuk, ahol a közlekedők száma magas, nagy a koptató hatás. Pl. lakóépület, középület, szálloda, kórház, nagy forgalmú helységek.

A kopási osztályt a termék tájékoztató tábláján jelöljük. Kérjük, a felhasználásnál figyeljen a kopási tulajdonságokra.

A FELHASZNÁLÓI HIBÁBÓL EREDŐ KOPÁSÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK!

 

KALIBRÁCIÓ:

Az égetés során a lapok 3-8 százalék közötti térfogatveszteséget szenvednek, ennek következtében a kemencéből kikerülő lapok között jelentős méretkülönbség jelentkezik. Ennek kiküszöbölésére a legtöbb gyárban a gyártósorba az égetés után és a dobozolás elé egy számítógép-vezérlésű fotocellás „kalibráló” gépet iktatnak, amely minden egyes lapot oldalanként három ponton megmér, és a közel azonos méretűeket együvé válogatja. A méretosztályozás során kialakuló egyes csoportokat jelölik az ún. kaliberszámmal, ami a névleges mérettől való eltérés mértékét jelöli. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy egy 30×30 cm névleges méretű padlólap a valóságban sohasem pontosan 300×300 mm, hanem kaliberosztálytól függően annál néhány milliméterrel nagyobb vagy kisebb is lehet.

A dobozokon feltüntetésre kerül a kaliber, a névleges és gyártási méretek.

SZÍNÁRNYALAT:
Egy felülethez azonos színárnyalati jelzésű lapokat használjon. A burkolandó területen – a kaliberhez hasonlóan – azonos tónusú, jelölésű lapot szabad beépíteni.

Rusztikus vagy árnyalt lapok esetén kirakással tervezze meg a burkolat esztétikai képét.

A modern burkolólapok jellemzője, hogy a természetben megtalálható fa, vagy valamilyen kőzethez, a megtévesztésig hasonló esztétikai megjelenésűek. Ennek a megjelenésnek jellemzője a nagyon markánsan látható, színátmenetes grafika. Erre vonatkozóan az Európai Szabvány a burkolólapokat V1 (enyhe) – V4 (véletlenszerű) kategóriába sorolja, a színátmenet (foltosság változás) vonatkozásában.

Utánrendelés esetén a színárnyalat eltérhet. (A színkód a burkolóanyagok dobozán található.)

BURKOLÁSI TANÁCSOK:
A termék beépítésére vonatkozóan  az érvényben levő szabványok és kivitelezési irányelvek a mérvadóak. Ezért a burkolást, e szabályokat ismerő szakemberrel végeztesse! A burkolandó felület méretéhez viszonyítva átlagosan 10-15 %-kal több burkolólapot érdemes vásárolni, hogy a burkoláshoz szükséges vágásokból adódó selejteket pótolni lehessen.

FUGÁZÁSI JAVASLATOK:
A fugázó anyag alkalmazásánál a gyártó cég ajánlásait kell figyelembe venni. A kötési idő megállapításához, illetve a színes fugázó anyagok használatához próbát javasolunk. Kérjük, külön figyeljen az illesztési fuga szélességére és a fugahézagok teljes kitöltésére a külső fagyhatásnak kitett és a padlófűtés feletti burkolatok fugázásának sajátosságaira.

TISZTÍTÁSI TANÁCSOK, ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:
A burkolás utáni elszíneződések elkerülése érdekében a ragasztó és fugázó anyagok használati útmutatóját figyelembe kell venni. A fugázó anyagok időbeni letisztítása a szép felület kialakításának feltétele. A már megkötött fugázó anyag, cement eltávolítása nagyon nehezen, vagy már nem lehetséges. A kerámia mázfelület könnyen és jól tisztítható. Kerülni kell az agresszív, erős sav- és lúgtartalmú, illetve karcolódást okozó anyagok használatát, ezektől a mázfelület és a fugázás sérülhet.

REKLAMÁCIÓ:    
Ha a vásárolt termékben hibát észlel, kérjük a SZÁMLA és a dobozon levő adatok bemutatásával jelezze minőségi kifogását. A minőségi reklamációt kivizsgáljuk. A láthatóan hibás (repedt, egyenetlen felületű, színhibás, mérethibás) lapokat a burkolatba beépíteni TILOS!
A HIBÁS LAPOK BEÉPÍTÉSÉT KIVITELEZÉSI HIBÁNAK TEKINTJÜK, ÍGY E HIBÁKBÓL EREDŐ REKLAMÁCIÓT NEM FOGADUNK EL!

Centro Casa Bemutatóterem

1121 Budapest, Törökbálinti út 15.
tel. +36 30 9548912
www.centrocasa.hu

3.SZÁMÚ MELLÉKLET

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ LAMINÁLT ÉS VINYL PADLÓBURKOLATOKHOZ

 • A laminált és vinyl padlóburkolatok rendkívül higiénikusak, ellenállóak és nagyon könnyen ápolhatók.
 • A padlóburkolatokat szárazon ajánlatos tisztítani.
 • A napi tisztításhoz elég a padlót felporszívózni vagy partvissal felsöpörni.
 • A lábnyomokat és a rátapadt szennyeződéseket elég nedves ruhával feltörölni. Kérjük, használjanak mindig jól kifacsart felmosót. Semmi esetre sem szabad a padlót vizes ronggyal felmosni vagy eláztatni.
 • A takarításhoz minden szokásos háztartási tisztítószer alkalmazható (kivéve súroló-, waxoló-, vagy polírozószerek).
 • Minden foltképző és agresszív anyagot a felületről haladéktalanul el kell távolítani. Mielőtt a foltokat tisztítószerrel vagy folteltávolítóval kezelnénk, feltétlenül végezzünk a tisztítószerrel vagy folteltávolítóval próbatisztítást nem feltűnő helyen, annak érdekében, hogy biztosak legyünk abban, hogy az alkalmazni kívánt szer nem okoz-e elváltozást.
 • A tisztítószer túladagolását kerülni kell, mindig betartandó a tisztítószer gyártójának előírásai. Tisztítószeres felmosást követően mindig végezzünk tiszta vizes felmosást a tisztítási folyamat befejezéseként.
 • A nagy szennyeződésnek kitett helyeken (pl.: folyosó, bejárati ajtó) helyezzenek el szennyfogó szőnyeget (lábtörlőt), a bútorok lábát pedig lássák el védőfilccel. A görgethető bútorokat és székeket puha gumiból készült székgörgőkkel kell ellátni vagy polikarbonátból készült alátétlemezt kell alkalmazni.
 • Hogy a fűtési időszak során a padlóburkolatok extrém kiszáradását elkerüljük, a szoba hőmérséklete ne haladja meg a 20-22 C°-ot és a páratartalom érjen el kb. 50-60%-ot. Ahhoz, hogy ezt az ideális klímát elérjük, ajánlatos a fűtési időszakban egy elektromos párásító működtetése.
 • Relatív alacsony páratartalom esetén (fűtési idény alatt) számolni kell a megengedettnél nagyobb hézagképződéssel és méretváltozással.

Centro Casa Bemutatóterem

1121 Budapest, Törökbálinti út 15.
tel. +36 30 9548912
www.centrocasa.hu

Letölthető dokumentum ⤻ Általános Szerződési Feltételek